WETTELIJKE INFORMATIE

Versie van 03/05/2019

UITGEVER

LONGCHAMP
Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 2.000.000 Euro
Maatschappelijke zetel: 12, rue Saint Florentin – 75001 Parijs
SIREN nummer: 737 050 187

737.050.187 RCS Paris
Intracommunautair BTW nummer : FR 71 737 050 187
Tel. + 33 (0)1 43 16 00 00
Directeur Publicatie : Jean Cassegrain

 

VERKOPER

LES BOUTIQUES LONGCHAMP
Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 1.858.000 Euros
Maatschappelijke zetel : 404 rue Saint-Honoré – 75001 PARIJS
SIREN nummer: 334 502 655

334.502.655 RCS Paris
Intracommunautair BTW nummer : FR 06 334 502 655

Of

LONGCHAMP NEDERLAND B.V. - Naamloze vennootschap - Kapitaal: 1 euro - Maatschappelijke zetel: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 69 H – 1071 BP Amsterdam (Nederland) - dernemingsnummer: KvK 57039933 - BTW-nummer: NL 852413786B01

E-mail : klantenservice@eshopping.longchamp.com

Tel. +31 (0) 800 022 06 51

 

PROVIDER ONDERBRENGING SITE

LONGCHAMP

Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 2.000.000 Euro

Maatschappelijke zetel: 12, rue Saint Florentin – 75001 Parijs

SIREN nummer: 737 050 187

737.050.187 RCS Paris

Tel. + 33 (0)1 43 16 00 00

Het gebruik van deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de hieronder beschreven voorwaarden, waarvan LONGCHAMP zich het recht voorbehoudt om op elk moment te wijzigen.

De eventuele nietigverklaring van één van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de andere voorwaarden die integraal van kracht blijven.

De intellectuele eigendomsrechten op de site en alle elementen die voornoemde site samenstellen (merken, modellen, auteursrechten, domein namen…) vormen het voorwerp van een exclusief eigendoms- of gebruiksrecht ten bate van LONGCHAMP. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van LONGCHAMP, is verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van commerciële of reclamedoeleinden.

LONGCHAMP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze website, en in het bijzonder in geval van:

    • storingen, defecten, moeilijkheden of onderbrekingen van de website of het optreden van bugs;
    • van onjuistheid of onvolledigheid van de inlichtingen gegeven op de site;
    • van schade voortvloeiende uit de frauduleuze toegang van een derde wat wijziging met zich mee heeft gebracht van de inlichtingen die beschikbaar zijn op de site;
    • schade veroorzaakt aan de gebruiker van de website, aan derden en/of aan zijn apparatuur als gevolg van zijn verbinding met of gebruik van de website.

LONGCHAMP zet zich in voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoekers van deze site worden verstrekt, in overeenstemming met het beleid inzake Persoonsgegevens dat op de website toegankelijk is.

In overeenstemming met de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beschikt elke bezoeker over het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens, alsmede het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van dergelijke gegevens en deze te beperken, die hij/zij kan uitoefenen door zich te richten tot LONGCHAMP SAS, 12 rue Saint-Florentin 75001 Parijs (Frankrijk). Dit verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs; hij/zij kan tevens ons online contactformulier gebruiken.

De website kan cookies uitgeven door automatisch standaardinformatie te verzamelen in overeenstemming met het Cookiebeleid dat op de site toegankelijk is.

De creatie van hyperlinks naar deze site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LONGCHAMP, is strikt verboden. In ieder geval moet elke link op verzoek van LONGCHAMP worden verwijderd. LONGCHAMP wijst iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft de inhoud van sites verbonden aan deze site.

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van geschil en indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zijn de Franse rechtbanken als enige bevoegd.